Statut

STATUT Stowarzyszenia „DECYBELEK”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Nazwa stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie „Decybelek” i zwane jest w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy rozszerzonej: Stowarzyszenie Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Decybelek”
 3. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
  o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.), na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003.96.873 z późn. zm.) oraz zgodnie z porządkiem prawnym i Konstytucją RP,
  a także niniejszym Statutem.
 4. Stowarzyszenie reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu osób     z wadą słuchu oraz zaburzeniami komunikacyjnymi na tle m.in. opóźnionego rozwoju mowy, ich rodzin i opiekunów prawnych.

§2

 1. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczegól- ności województwa podlaskiego. Jego siedzibą jest miasto Białystok.
 3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 4. Stowarzyszenie może współpracować i być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych o podobnym charakterze.

§3

 1. Stowarzyszenie „Decybelek” może posługiwać się prawnie strzeżonym znakiem graficznym.
 2. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§4

 1. Stowarzyszenie może zakładać i prowadzić placówki służące realizacji celów statutowych organizacji.
 2. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków i wolontariuszy niebędących członkami Stowarzyszenia. Do prowadzenia działalności Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, także spośród swoich członków.

§5

Stowarzyszenie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Z chwilą wpisu do KRS uzyskuje osobowość prawną.

§6

 1. Osoby pełniące funkcje w organizacjach Stowarzyszenia oraz pracownicy, jak również rodziny wymienionych wyżej osób, mają zakaz:
 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji  w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi,
 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i wolontariacie,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ II

CELE, ŚRODKI I FORMY DZIAŁANIA

§7

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży z wadą słuchu w środowisku słyszących, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, niwelowanie barier społecznych, mentalnych i ekonomicznych. Rozwijanie świadomości społecznej, kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, świadomości szybkiego reagowania na pojawiające się symptomy niedosłuchu (zaburzenia komunikacyjnego), wczesnej rehabilitacji, poczucia zrozumienia i tolerancji wśród słyszących rówieśników.

Celem Stowarzyszenia w odniesieniu do dziecka jest:

 • pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego, jakim dysponuje w zakresie funkcji poznawczych, psychomotorycznych, komunikacji i socjalizacji;
 • wyzwalanie i wzmacnianie aktywności społecznej, poznawczej i komunikacji dziecka (w tym rozwoju mowy i języka),
 • pomoc dziecku w stopniowym osiąganiu coraz większej autonomii,
 • systematyczne dążenie do poprawy jakości życia dziecka, do zapewnienia mu pełnego radości, pozbawionego napięć dzieciństwa, pomimo występującej niepełnosprawności lub zaburzeń rozwoju,
 • przygotowanie dziecka z niepełnosprawnością słuchu do korzystania z edukacji i współżycia w grupie,
 • przygotowanie dziecka do samodzielnego korzystania z zajęć organizowanych w placówkach wychowawczych i edukacyjnych przeznaczonych dla wszystkich dzieci.
 • zapobieganie występowaniu i/lub pogłębianiu się nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym dziecka,
 • pomoc dziecku w budowaniu trwałych więzi z najbliższymi osobami,
 • przeciwdziałanie izolacji społecznej i wyrównywanie szans dzieci niedosłyszących w zakresie edukacji.
 • umożliwienie dzieciom i młodzieży z wadą słuchu prawidłowego rozwoju;
 • stworzenie warunków i możliwości prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie;

Celem Stowarzyszenia w odniesieniu do rodziców:

 • wspieranie rodzin dzieci i młodzieży z wadą słuchu;
 • podtrzymywanie psychiczne w sytuacji przeżywania szoku, poczucia straty, długotrwałego stresu z powodu urodzenia dziecka określonego, jako niepełnosprawne,
 • pomoc rodzicom w procesie adaptacji do warunków życia, wynikających z faktu wychowywania dziecka niepełnosprawnego oraz do kompetentnego organizowania jego życia,
 • pomoc w tworzeniu warunków sprzyjających budowaniu więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem,
 • przygotowywanie rodziców do udziału w programie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka,
 • pomoc rodzicom w odpowiedniej organizacji środowiska domowego, przystosowanego do specjalnych potrzeb dziecka, z uwzględnieniem również potrzeb zdrowego rodzeństwa,
 • pomoc rodzicom w osiąganiu poczucia kompetencji rodzicielskich i satysfakcji w procesie wychowania,
 • pomoc rodzicom w budowaniu realistycznych oczekiwań w stosunku do rozwoju dziecka, zgodnych z jego możliwościami i etapem, na jakim się znajduje,
 • rozwijanie poczucia przynależności do szerszej grupy rodziców dzieci niepełnosprawnych, dystansu do swojej sytuacji oraz aktywnej postawy życiowej.
 • rozwijanie świadomości konieczności szybkiego reagowania na pojawiające się symptomy niedosłuchu, potrzeby wczesnej rehabilitacji, poczucia zrozumienia i tolerancji wśród słyszących rówieśników;
 • rozwijanie świadomości społecznej, kształtowanie prawidłowych postaw społecznych;

§8

Cele Stowarzyszenia znajdują się w sferze zadań publicznych określonych w Art. 4.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szczegółowe określenie zadań znajduje się w rozdziale III „Działalność Pożytku Publicznego”.

§9

Cele określone w § 7 Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 1. Zrzeszanie ludzi dobrej woli w celu zapewnienia pomocy oraz specjalistycznej opieki dzieciom z wadami słuchu ich najbliższym.
 2. Organizowanie poradnictwa dla rodziców, opiekunów prawnych, nauczycieli, terapeutów,… na temat rozwoju i pracy z dziećmi i młodzieżą z wadą słuchu i innymi dysfunkcjami powodującymi zaburzenia komunikacyjne.
 3. Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie wszelkich wydawnictw dotyczących dzieci i młodzieży z wadą słuchu i innymi dysfunkcjami.
 4. Popularyzowanie wiedzy o potrzebach i możliwościach rozwojowych dzieci i młodzieży z wadą słuchu i innymi dysfunkcjami.
 5. Wspieranie działalności rehabilitacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży z wadą słuchu i innymi dysfunkcjami.
 6. Organizowanie spotkań z wychowawcami i nauczycielami szkół i placówek oświatowych ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych pod opieką których pozostają dzieci i młodzież z wadą słuchu i innymi dysfunkcjami
 7. Organizowanie, prowadzenie i wspieranie niepublicznych placówek prowadzących leczenie, kompleksową edukację, terapię dzieci i młodzieży z wadą słuchu i innymi dysfunkcjami oraz ich rodzin.
 8. Organizowanie i współorganizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów, wykładów oraz szkoleń z udziałem profesjonalistów różnych dziedzin medycyny, terapii i edukacji służących rozwojowi rehabilitacji i profilaktyki niedosłuchu.
 9. Udzielanie pomocy interwencyjnej w załatwianiu indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży z wadą słuchu i innymi dysfunkcjami oraz ich rodzin.
 10. Współpracę z właściwymi organami władzy i administracji, zakładami pracy, instytucjami, organizacjami społecznymi i politycznymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia, m.in. z: 
 • placówkami oświatowymi: przedszkolami integracyjnymi, przedszkolami z oddziałami specjalnymi, przedszkolami specjalnymi, szkołami masowymi, szkołami integracyjnymi, szkołami z oddziałami specjalnymi, ośrodkami szkolno – wychowawczym, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi;
 • placówkami opieki zdrowotnej: żłobkami integracyjnymi, poradniami medycznymi, poradniami audioprotetycznymi;
 • organami władzy rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi i związkami wyznaniowymi;
 • instytucjami: Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskim Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku; itp.

w celu rozwijania placówek diagnostyczno – terapeutycznych i oświatowych.

 1. Występowanie do organów i organizacji, o których mowa w pkt 10, w sprawach dzieci i młodzieży z wadą słuchu i innymi dysfunkcjami.
 2. Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, badawczej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych.
 3. Współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami o tym samym lub podobnym charakterze.
 4. Organizowanie akcji opiekuńczo – wychowawczych, zdrowotnych, kulturalno – oświatowych, okolicznościowych (wycieczki, wyjścia do kina, teatru, na wystawy, pokazy, festyny rodzinne, urodziny dzieci, Mikołajki, choinka,…  itp.).
 5. Organizowanie akcji charytatywnych, z których dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 6. Współpracę przy organizowaniu czynnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z wadami słuchu razem ze słyszącymi rówieśnikami.
 7. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z wadami słuchu.
 8. Organizowanie zajęć adaptacyjnych dla dzieci z wadą słuchu rozpoczynających w kolejnym roku szkolnym edukację przedszkolną (terapia grupowa dzieci oraz „grupa wsparcia” dla ich rodziców).
 9. Prowadzenie terapii domowej dzieci do 3 roku życia oraz wsparcia ich rodziców.
 10. Promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu osób z wadą słuchu i innymi dysfunkcjami, w tym osób ze sprzężonymi niepełnospraw – nościami.
 11. Promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury i sztuki osób z wadą słuchu i innymi dysfunkcjami.
 12. Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 13. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 14. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 15. Ochronę i promocję zdrowia.
 16. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 17. Wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
 18. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa oraz upowszechniania i ochrony praw dziecka.
 19. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 20. Aktywizację zawodową i społeczną na rzecz rodziny.
 21. Zakup pomocy rehabilitacyjnych oraz innego sprzętu niezbędnego w procesie terapeutycznym.
 22. Pozyskiwanie środków na realizację celów Stowarzyszenia z prowadzeniem różnych form działalności gospodarczej.
 23. Pozyskiwanie środków na realizację celów Stowarzyszenia ze źródeł rządowych, samorządowych, Unii Europejskiej oraz od sponsorów prywatnych.
 24. Współpraca z lokalnymi i ponadlokalnymi mediami.
 25. Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej poprzez stronę internetową, blog, forum, itp.
 26. Poprawę warunków środowiskowych sprzyjających pełnej integracji społecznej dzieci niedosłyszących poprzez likwidację barier w komunikowaniu się.
 27. Ustalenie składki członkowskiej.
 28. Prowadzenie różnych form poradnictwa, wsparcia i terapii.
 29. Zwiększenie profesjonalnie wyszkolonej kadry pedagogicznej wyspecjalizowanej w kierunku pracy z dziećmi z niedosłuchem/zaburzeniami komunikacyjnymi (do/finansowanie szkoleń, warsztatów, studiów podyplomowych, konferencji, zwrot środków za noclegi, podróż służbową własnym środkiem lokomocji)
 30. Pozyskiwanie środków z 1% odpisu podatku.

§10

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą przeznaczoną dla zdobywania funduszy na działalność statutową.

§11

Poza wspieraniem dzieci z wadą słuchu Stowarzyszenie może prowadzić działalność terapeutyczną dzieci:

 • z samoistnym i niesamoistnym opóźnionym rozwojem mowy;
 • z afazją dziecięcą;
 • z zaburzeniami słuchu fonematycznego i fonemowego;
 • z dyslalią (wadami wymowy);
 • z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego;
 • z dzieci słyszące rodziców niesłyszących;
 • z zaburzeniami słuchu i mowy niesklasyfikowane do żadnej z grup dyspanseryjnych;
 • z zaburzeniami komunikacji w autyzmie, upośledzeniu umysłowym, itp.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność wspierającą rodziców w/w dzieci oraz wszystkich dzieci wykazujących zaburzenia komunikacyjne o niezidentyfikowanym podłożu.

§12

Stowarzyszenie również może wspierać:

 1. Rodzinne Domy Dziecka, w których wychowywane są dziecko/dzieci z wadą słuchu oraz wadą słuchu i inną niepełnosprawnością a następnie z inną niepełnosprawnością;
 2. Zawodowe Rodziny Zastępcze, w których wychowywane są dziecko/dzieci z wadą słuchu oraz wadą słuchu i inną niepełnosprawnością a następnie z inną niepełnosprawnością;

ROZDZIAŁ III

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

§13

Stowarzyszenie działa w obszarze pożytku publicznego, w szczególności w zakresie zadań wymienionych w Art. 4.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003.96.873 z późn. zm.):

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożo – nych wykluczeniem społecznym;
 3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 4. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
 5. ochrony i promocji zdrowia;
 6. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 7. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 8. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
 9. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 10. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 11. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 12. ratownictwa i ochrony ludności;
 13. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 14. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 15. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 16. turystyki i krajoznawstwa;
 17. promocji i organizacji wolontariatu; 
 18. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 19. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;

§14

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego, nie jest ona działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, i może być prowadzona, jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
 2. Działalnością nieodpłatną jest działalność prowadzona przez stowarzyszenie w sferze zadań publicznych, o której mowa w par. 13, za które nie pobiera wynagrodzenia. 
 3. Działalnością nieodpłatną objęte są wszystkie działania nienależące do sfery działań odpłatnych w tym między innymi:
 • działania na rzecz poprawy warunków sprzyjających integracji społecznej dzieci z wadą słuchu i zaburzeniami komunikacyjnymi, m. in. poprzez likwidację barier w komunikowaniu się;
 • przygotowanie dziecka z niepełnosprawnością do korzystania z edukacji i współżycia w grupie;
 • organizowanie akcji kulturalno – oświatowych, konferencji, kursów i wykładów mających na celu działalność informacyjną związaną z problematyką niedosłuchów.
 • prowadzenie terapii dzieci, także domowej i wsparcie rodziców; 
 • korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy edukacyjnych będących własnością Stowarzyszenia;
 • współpracę z: placówkami oświatowymi, opieki zdrowotnej, organami władzy rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi, instytucjami: PFRON, Centra Pomocy Rodzinie, MOPR, TPD, itp. w celu rozwijania placówek terapeutycznych i oświatowych.
 • prowadzenie szkoleń / warsztatów / konsultacji dla rodziców, terapeutów i nauczycieli dzieci członków Stowarzyszenia. 
 • działalność wspomagająca edukację.
 • pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 • pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 1. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest:
 • działalność prowadzona przez stowarzyszenie w sferze zadań publicznych, o której mowa w par. 13, za które pobiera wynagrodzenie.
 • sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełno –  sprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także sprzedaż przedmiotów darowizny

Do działalności odpłatnej należy między innymi :

 • Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz różnych form wypoczynku;
 • Współorganizowanie czynnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z wadami słuchu razem ze słyszącymi rówieśnikami;
 • udzielanie pomocy rehabilitacyjnej osobom niebędącym członkami Stowarzyszenia,
 • Organizowanie różnorodnych form poradnictwa, wsparcia i terapii,  w tym szkoleń dla rodziców, lekarzy i audioprotetyków nie będących członkami Stowarzyszenia;
 • Prowadzenie szkoleń / wykładów / zajęć otwartych dla terapeutów i nauczycieli w celu zwiększenia kadry surdopedagogicznej;
 • Prowadzenie działalności terapeutyczno – wspierającej dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz ich rodziców;
 • Udostępnianie materiałów szkoleniowych do pracy z osobami z wadą słuchu.
 • Wydawanie książek, czasopism i pozostałych periodyków;

6. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

7. Działalność odpłatna stowarzyszenia stanowi działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli:

 1. wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 4 par. 16 jest w odniesieniu do działalności danego rodzaju wyższe od tego, jakie wynika z kosztów tej działalności, lub
 2. przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego, za okres ostatnich 3 miesięcy, przekracza 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§15

 1. Stowarzyszenie współpracuje z organami administracji publicznej w zakresie wykonywania zadań należących do sfery zadań publicznych, w szczególności w obszarach wymienionych w par. 13 niniejszego Statutu.
 2. W zakresie wykonywania zadań publicznych Stowarzyszenie w szczególności:
 1. wykonuje zadania zlecone przez organy administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 2. informuje organy administracji publicznej o planowanych kierunkach swojej działalności; 
 3. udziela konsultacji projektów aktów normatywnych związanych z obszarem swojej działalności;
 4. uczestniczy w zespołach doradczych i inicjatywnych wraz z przedstawicielami innych organizacji pozarządowych i przedstawicielami właściwych organów administracji publicznej.

ROZDZIAŁ IV

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§16

 1. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem osób fizycznych i prawnych.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 1. członków zwyczajnych;
 2. członków honorowych;
 3. członków wspierających.

Ad. a) Członkiem zwyczajnym może być tylko osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską i uiści wpisowe, a ponadto:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • utożsamia się z celami statutowymi Stowarzyszenia;
 • deklaruje chęć ich realizacji.

Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.  Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie (m.in. drogą mailową) w ciągu 15 dni od daty podjęcia uchwały. W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

Ad. b) Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, którym godność tę nadano za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia. Godność członkom honorowym nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

Ad. c) Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia, która chce wspomagać jego działalność statutową.

Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział, za pośrednictwem swojego przedstawiciela, w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§17

Decyzję o przyjmowaniu członków zwyczajnych i wspierających podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie deklaracji osób ubiegających się o przyjęcie, na najbliższym posiedzeniu Zarządu od złożenia deklaracji. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§18

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
 1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
 2. uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;
 4. korzystać z urządzeń i pomocy organizacyjnej Stowarzyszenia;
 5. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
 1. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, jest on jednak zwolniony z opłacania składek członkowskich.
 2. Członek wspierający ma prawo:
 1. z głosem doradczym brać udział, za pośrednictwem swojego przedstawiciela, w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
 2. uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;

§19

Członek zwyczajny ma obowiązek:

 1. brać czynny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia;
 2. opłacać składki w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków; 
 3. przestrzegać postanowień statutowych.

Członek wspierający zobowiązany jest do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§20

Ustanie członkostwa

 1. Ustanie członkostwa następuje poprzez uchwałę Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu członka.
 2. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:
 • dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,
 • automatycznego skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres sześciu miesięcy;
 • śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym,
 1. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
 • działania na szkodę Stowarzyszenia,
 • naruszania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 • popełnienia czynu hańbiącego,
 • pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
 1. Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zebranie w terminie 14 dni od dnia doręczenia  uchwały na piśmie.

§21

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

ROZDZIAŁ V

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§22

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków;
 • Zarząd Stowarzyszenia;
 • Komisja Rewizyjna

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§23

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków
 2. Zebranie zwołuje Zarząd nie rzadziej niż raz na rok, zawiadamiając członków o terminie i porządku obrad, przynajmniej siedem dni przed terminem zebrania.
 3. W każdym czasie może być zwołane zebranie nadzwyczajne na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej, bądź 1/3 członków zwyczajnych. 
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane przez Zarząd  w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku, o którym mowa w ust.3.

§24

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  1. ustalenie kierunków i wytycznych działalności Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie programu pracy;
  2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności oraz udzielanie tym organom absolutorium;
  3. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i Członków Stowarzyszenia;
  4. zatwierdzanie preliminarza budżetowego;
  5. ustalenie wysokości wpisowego i składki;
  6. uchwalenie zmian statutu Stowarzyszenia oraz regulaminów pracy Zarządu;
  7. wybór w głosowaniu tajnym Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  8. nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia;
  9. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
  10. decydowanie o sprawach nabycia, zbycia i obciążenia majątku nieruchomego Stowarzyszenia;
  11. rozpatrywanie odwołań wniesionych przez członków;
  12. odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji;
  13. rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia od decyzji Zarządu w sprawie skreślenia  lub wykluczeniu oraz odmowy przyjęcia do Stowarzyszenia.

§25

 1. Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 2/3 członków zwyczajnych. 
 2. W razie nie dojścia do skutku Walnego Zebrania z powodu braku wymaganej liczby obecnych członków, zwołuje się ponownie Walne Zebranie w drugim terminie, w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu, bez względu na liczbę obecnych.
 3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Walne Zebranie Członków zdecyduje o głosowaniu tajnym.
 4. Rozwiązanie Stowarzyszenia oraz zmiana Statutu wymagają, co najmniej 2/3 oddanych głosów ważnych.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§26

 1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, kierującym jego bieżącą działalnością.
 2. Zarząd składa się z od 5 do 7 osób: prezesa, prezesa ds. merytorycznych, skarbnika, sekretarza i członków.
 3. Podział funkcji w Zarządzie następuje na jego pierwszym posiedzeniu.
 4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
 5. Zarząd może, według potrzeb, powołać do swego składu, na czas trwania kadencji, członków wspomagających, zatwierdzonych przez uchwałę Walnego Zebrania.

§27

Członkiem Zarządu Stowarzyszenia nie może być osoba, która:

 1. była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
 2. pozostaje z członkami Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;

§28

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
 2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutowymi;
 3. rozpatrywanie i uchwalanie planów pracy i preliminarzy budżetowych;
 4. sporządzanie i składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
 5. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań majątkowych;
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
 7. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków;
 8. przyjmowanie nowych członków;
 9. prowadzenie ewidencji członków;
 10. podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania i zwalniania pracowników etatowych oraz warunków ich zatrudniania;
 11. opracowanie regulaminu działania Zarządu oraz przedstawienie go Walnemu Zebraniu Członków;
 12. rozpoznawanie wniosków i zaleceń Komisji Rewizyjnej i podejmowanie działań zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

§29

 1. Dla ważności oświadczenia woli, w tym zaciągania zobowiązań przez Stowarzyszenie konieczny jest podpis dwóch członków Zarządu: Prezesa wraz z drugą osobą z Zarządu lub Prezesa ds. merytorycznych wraz z drugą osobą z Zarządu.
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się, co najmniej jeden raz do roku, lub w razie potrzeby częściej.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa.

KOMISJA REWIZYJNA

§30

 1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzorującym i kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia. 
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego i zastępcy, wybieranych na okres trzech lat przez Walne Zebranie Członków.
 3. Skład Komisji Rewizyjnej w razie ustąpienia któregoś z członków może być uzupełniony przed upływem kadencji przez najbliższe Walne Zebranie.
 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz w roku i są protokołowane. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych innych funkcji we władzach Stowarzyszenia i nie mogą być jego etatowymi pracownikami.

§31

Członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie może być osoba, która:

 1. była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
 2. pozostaje z członkami Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;

§32

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

 1. nadzór i kontrola całokształtu Stowarzyszenia;
 2. dokonywanie co najmniej raz w roku pełnej kontroli działalności Stowarzyszenia;
 3. wydawanie Zarządowi zaleceń pokontrolnych;
 4. sporządzanie sprawozdań ze swej działalności i występowanie do Walnego Zebrania z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla Zarządu;
 5. zawieszanie w prawach członków Zarządu w przypadku rażącego naruszenia Statutu lub działania na szkodę Stowarzyszenia;
 6. prawo do uzupełniania składu Zarządu do czasu zwołania najbliższego Walnego Zebrania Członków;
 7. działania pokontrolne – sprawowanie kontroli wykonania w określonym czasie w protokole z kontroli zaleconych działań;

§33

Stowarzyszenie nie wypłaca na rzecz osób zasiadających w organie kontroli diet i zwrotu kosztów wyższych niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS.

ROZDZIAŁ VI

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA

§34

 1. Majątek Stowarzyszenia składa się ze :
 • składek członkowskich członków stowarzyszenia,
 • dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej,
 • wpływów z działalności statutowej,
 • dochodów z majątku Stowarzyszenia,
 • dochodów z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów,
 • dotacji i kontraktów państwowych,
 • 1 % odpisu podatku
 • wpływów z opłat wpisowych
 1. Wysokość składek i wpisowego ustalana jest przez Walne Zebranie. 
 2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie przewiduje możliwość powołania własnej fundacji. 
 4. Stowarzyszenie może być właścicielem majątku nieruchomego i ruchomego, służącego realizacji celów Stowarzyszenia.
 5. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd.

§35

Gospodarka finansowa Stowarzyszenia prowadzona jest w ramach rocznego planu pracy i budżetu.

ROZDZIAŁ VII

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§36

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia może służyć wyłącznie realizacji celów Statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków.
 3. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zebranie Członków.
 4. Stowarzyszenie formalnie rozpocznie działalność gospodarczą po uprzednim dopełnieniu obowiązku wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez właściwy dla niego Sąd Rejonowy w Białymstoku.

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§37

 1. Zmiany Statutu jak i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania. 
 2. Uchwała Walnego Zebrania o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać sposób likwidacji Stowarzyszenia oraz cel, na jaki ma być przeznaczony pozostały po likwidacji majątek. 
 3. Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną a także wskazuje fundacje i stowarzyszenia nienastawione na zysk    o celach możliwie najbliższych celom, powstania Stowarzyszenia, na których rzecz przejdzie majątek Stowarzyszenia po zaspokojeniu jego zobowiązań.

§38

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o Stowarzyszeniach – Dziennik Ustaw z 2001 roku, poz. 855 z późniejszymi zmianami.

Niniejszy statut został przyjęty w dniu 20 lutego 2020 roku na Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia „Decybelek”.

Poznaj nas bliżej